Verduurzaming

Werken aan de toekomst van de binnenvaart.

Koninklijke Binnenvaart Nederland ziet de verduurzaming van de sector als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid, verladers, scheeps- en ladingseigenaren en anderen die gebruik maken van de binnenvaart als transportmodaliteit.

Een gezamenlijke vaststelling van doelen en activiteiten is daarbij een noodzakelijke voorwaarde. De inzet van KBN hiervoor wordt breed gewaardeerd en is ook vastgelegd in de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens.

Informatie verduurzaming

Green Deal

Op aandringen van KBN zijn de doelen in de Green Deal voor CO2-reductie aangepast van 20% naar 40-50% in 2024 en evenals het streven om stikstof- en fijnstofuitstoot met 35% te verminderen in 2035. Door de gereduceerde uitstoot van bestaande schepen en nieuwe emissieloze schepen kan de sector daarmee zijn bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen.

De transitie naar emissieloze schepen en de aanpassing van bestaande schepen vereist een innovatieve aanpak. Concrete emmissievrije technologieën voor bestaande schepen waren en zijn nog volop in ontwikkeling.

De verbetering van de luchtkwaliteit begon met de implementatie van Stage-V motoren en het stimuleren van vrijwillige vervanging in plaats van revisie. Subsidieregelingen vanuit de overheid worden geïntroduceerd, maar de invulling blijft achter, waardoor het aantal vergroende schepen beperkt blijft.

Bijmenging

Koninklijke Binnenvaart Nederland streeft naar een wettelijke verplichte bijmenging met betrouwbare biobrandstof, maar dit nog niet gerealiseerd. Dit kan de gestelde reductiedoelen voor 2030 in gevaar brengen. Ook de reductie van stikstof en fijnstof verloopt traag door nieuwbouw en beperkte vervanging van motoren.

Naar de toekomst toe, van 2030 tot 2025, blijft de focus liggen op verdere verduurzaming. Het is essentieel dat betaalbare nieuwe emissievrije technologieën beschikbaar komen voor bestaande schepen.

KBN zet zich in voor subsidies en financiering van innovatieve projecten, maar compacte technologieën voor kleine schepen blijven nog achter.

Meldpunt biobrandstoffen
Vergroening in de binnenvaart kan door het bijmengen met biobrandstof. Om zicht te krijgen eventuele problemen en te werken aan oplossingen, hebben een aantal organisaties een meldpunt-binnenvaart opgezet, waarbij dit meldpunt nu is ingericht op ervaringen met biobrandstof te verzamelen. U kunt hier uw ervaringen met de alternatieve brandstof melden, negatief en positief.

Schoonste modaliteit, nu en in de toekomst

Een urgente invoering van verplichte bijmenging van betrouwbare biobrandstof om de gestelde reductiedoelen voor 2030 te behalen, het continueren en volledig honoreren van subsidieregelingen en het blijven stimuleren van emissievrij technologieën zijn nodig voor de verdere verduurzaming. KBN zet zich in om dit te realiseren voor de binnenvaart.

De ambitie van de binnenvaart is om de schoonste modaliteit te blijven; voor nu en in de toekomst. 

Meer vervoer over water
KBN zet zich in voor het vergroten van het aandeel binnenvaart in de logistieke keten. Binnenvaart is de schoonste en groenste modaliteit en daarnaast is er nog voldoende plek op het water om meer goederen te vervoeren over het water. De binnenvaart kan daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van zowel de klimaat- en emissiedoelen als de mobiliteitsdoelstellingen van de overheid, maar dan moeten wel de juiste omstandigheden en financiële basis worden gecreëerd. 

Vragen? Bekijk de veel gestelde vragen

En de antwoorden op de al gestelde vragen

Contactpersoon

Leendert Korvink

Beleidsadviseur Techniek & Vergroening

Laatste berichten

Podcast #04: Samen werken aan vergroening

In de vierde aflevering van Samen Voortvarend de podcast gaat Leendert Korvink (beleidsadviseur Techniek & Vergroening) in gesprek met Martin Quispel, werkzaam bij het Expertise Innovatiecentrum Binnenvaart als projectmanager op het gebied van…

12 oktober 2023 | Podcast

Interessante links

Hiernaast vind je interessante links

Achtergrond informatie

Ipos integer iaculis nulla id enim laoreet, nec malesuada lorem eleifend.