Bemanning

Werken aan de toekomst van de binnenvaart.

In de binnenvaart zijn er eigen belangrijke voorschriften en kwalificaties voor de bemanning en natuurlijk zijn er regels voor werktijden van werknemers. Arbeidstijd, dienstroosters en arbeidstijdregistratie blijven in ontwikkeling om te passen bij te toekomst.

Inzet KBN
Koninklijke Binnenvaart Nederland is proactief betrokken bij het moderniseren van bemanningsrichtlijnen en regelingen, zowel nationaal als Europees.  Het proces bij de totstandkoming van deze modernisering is soms lastig en langduring. KBN wil een duurzaam resultaat voor de sector. Het gaat om een goede en veilige vaart, niet alleen nu, maar ook voor de toekomst.

Informatie bemanning

Europees

Beroepskwalificaties

Op 22 januari 2022 is de EU richtljin 2017/2397 van kracht geworden. In deze richtlijn wordt gekeken naar de kennis en vaardigheden van de bemanning aan boord van binnenvaartschepen. Dit betekent aanpassingen in het onderwijsprogramma, maar ook op verplichte trainingen voor nieuwe en huidige bemanning.

Daarnaast betekent dit nieuwe regels en documenten voor de huidige bemanning op het gebied van de medische keuring, het dienstenboekje en het vaarbewijs. Deze richtlijn wordt volledig in de Nederlandse wetgeving opgenomen.

RSP
Op Europees niveau legt het Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn (afgekort het RSP) belangrijke voorschriften voor de bemanning op. In navolging van de nieuwe Europese Richtlijn is ook het (RSP) aangepast met ingang van 1 april 2023. Hierin is nu de richtlijn over de beroepskwalificaties verwerkt.

Nationaal

Binnenvaartwet
Omdat de Nederlandse wetgever op 22 januari 2022 nog niet klaar was, is het via tijdelijke maatregelen wel mogelijk gemaakt een groot deel van de regeling uit te voeren. Het gaat dan om de afgifte van het EU kwalificatie certificaat Schipper, het volgen van erkende trainingen, zoals basis veiligheid, de uitvoering van het nieuwe keuringsreglement en de afgifte van nieuwe bemanningsdocumenten.

Arbeids- en Rusttijden
Naast de registratie van vaar- en rusttijden in het vaartijdenboek dienen per medewerker werk- en rusttijden (rusttijden van meer dan 15 minuten) geregistreerd te worden. Deze registratie is vormvrij, maar moet wel voldoen aan een aantal eisen. 

Bemanningsdocumenten
Bemanning moet beschikken over verschillende documenten, zoals:

  • Vaarbewijs (EU kwalificatie certificaat)
    Met de invoering van de nieuwe richtlijn Beroepskwalificaties wordt ook een nieuwe Europees kwalificatiecertificaat afgegeven. Hier is een verschil tussen het kwalificatiecertificaat voor schipper en voor de overige functies aan boord. Het EU kwalificatiecertificaat schipper is een los document met QR code. Deze QR code kan worden gescand door de controlerende autoriteiten.
  • Dienstenboekje
  • Medische keuring
     

Sociale Zekerheid 
Binnen Europa zijn afspraken gemaakt over de betaling van sociale lasten en belastingen, waarmee ook geregeld is in welke landen aanspraak gemaakt kan worden op de voorzieningen. Hiervoor is de vestigingsplaats van de werkgever van groot belang.

 

Detachering
Naast personeel in dienst nemen, is het ook mogelijk om personeel in te huren via een uitzendbureau of een ZZP-er/aflosser in te huren. Dit laatste is eigenlijk alleen mogelijk voor de functie van kapitein. In samenwerking met de Belastingdienst hiervoor een modelovereenkomst ontwikkeld. Hoewel vaak ook voor andere functies ZZP-ers worden aangeboden, ligt dit lastig bij het wel of niet werkgever zijn.

 

Vragen? Bekijk de veel gestelde vragen

En de antwoorden op de al gestelde vragen

Ja, met name voor schepen tot 86 meter zijn er in Nederland uitzonderingen mogelijk op de bemanningstabellen, die in het RSP zijn vastgelegd. Dit zijn echter uitzonderingen voor Nederland, die niet automatisch ook van toepassing zijn in België of Duitsland.

Duitsland kent 2 verschillende mogelijkheden: een wetgeving voor de Rijn en een voor de overige rivieren. De meest recente versie is te vinden via www.elwis.de. Het is mogelijk om te wijzigen van de Rijn voorschriften naar de voorschriften van andere binnenwateren, maar dit kan niet ‘zomaar’. Wel kan dit in hetzelfde vaartijdenboek, het is niet meer nodig om zowel een ‘blauw’ als een ‘rood’ vaartijdenboek te hebben voor deze registratie.

Ja, iedereen die in het bezit is van een vaarbewijs kan worden ingezet in een lagere rang, BEHALVE in de rang van lichtmatroos. Soms kan in de tabel de lichtmatroos worden vervangen door een deksman (zie voetnoot in de tabel). Als dat niet kan, betekent dit dat een andere tabel gekozen moet worden. Veelal is de tabel voor S1 schepen dan wel mogelijk en ook toegestaan voor S2 schepen.

In het vaartijdenboek wordt per dag geregistreerd wie aan boord zijn, welke rang ze hebben en inderdaad ook van wanneer tot wanneer er is gerust.

Daarnaast dient ook een registratie van werk- en rusttijden plaats te vinden. Hierbij gaat het om rusttijden van meer dan 15 minuten. Hoe dit wordt gedaan is niet voorgeschreven.

Contactpersoon

Henriëtte Schreuders

Beleidsadviseur Sociaal

Laatste berichten

Veelgestelde vragen (FAQ) over de beroepskwalificaties

In 2017 is richtlijn 2017/2397 EU bemanningskwalificaties door het Europees Parlement aangenomen. Dit betekende dat lidstaten met ingang van 18 januari 2022 deze nieuwe richtlijn in hun wetgeving hadden moeten implementeren. In Nederland wordt hier nog…

11 mei 2023

Goede vertegenwoordiging bij sector consultatie CESNI

Op 14 december heeft de sectorconsultatie over de nieuwe EU bemanningsregeling plaatsgevonden. Met bijna 100 deelnemers van werkgevers- en werknemerszijde en aanvullend nog andere belanghebbenden, zoals overheden en andere brancheorganisaties, is gevraagd…

20 december 2022

Interessante links

Hiernaast vind je interessante links

Achtergrond informatie

Ipos integer iaculis nulla id enim laoreet, nec malesuada lorem eleifend.