Opzeggen

Einde lidmaatschap voor leden van Koninklijke Binnenvaart Nederland

Het beëindigen van het lidmaatschap voor leden geschiedt volgens artikel 4 van de KBN statuten.
 

Artikel 4

Einde van het lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap van KBN eindigt:
  1. indien het lid een natuurlijke persoon is, door zijn overlijden; indien het lid een rechtspersoon is, doordat die rechtspersoon ophoudt te bestaan;
  2. door schriftelijke opzegging bij het kantoor van KBN door het lid;
  3. door opzegging namens KBN;
  4. door ontzetting.
 2. Opzegging namens KBN geschiedt door het bestuur. Dit kan geschieden wanneer een lid surseance van betaling heeft verkregen dan wel failliet is verklaard, heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap te voldoen of zijn verplichtingen jegens KBN niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van KBN niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 3. Behoudens het bepaalde in het vierde en het zevende lid kan opzegging van het lidmaatschap uitsluitend geschieden per 1 januari of per 1 juli met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden.
 4. Het lidmaatschap kan met onmiddellijke ingang worden opgezegd indien van KBN of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Een lid kan voorts zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een (1) maand nadat een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard, hem is bekend geworden of medegedeeld; het besluit is dan niet op hem van toepassing. Deze bevoegdheid van het lid geldt niet voor het geval van wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen. Een lid kan zijn lidmaatschap ook met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een (1) maand nadat hem een besluit is meegedeeld tot omzetting van KBN in een andere rechtsvorm of tot juridische fusie of splitsing.
 5. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur. Het betreffende lid wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Van een besluit tot ontzetting of tot opzegging van het lidmaatschap door KBN staat het lid binnen vier (4) weken na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met dien verstande echter dat het geschorste lid toegang heeft tot de algemene vergadering waarin het besluit wordt behandeld, en bevoegd is daarover het woord te voeren
 6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van de eerste helft van een verenigingsjaar eindigt blijft de contributie voor de gehele eerste helft van het jaar verschuldigd. Wanneer het lidmaatschap in de loop van de tweede helft van een verenigingsjaar eindigt blijft de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.
 7. Een lid dat bij de oprichting van KBN niet voldeed aan de aan de vereisten voor het lidmaatschap, kan het lidmaatschap worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) weken ingaande op de eerste dag van de maand na het verstrijken van de opzegtermijn. Het bestuur doet het desbetreffende lid alsdan een aanbod zich met KBN te associëren overeenkomstig het bepaalde in het Algemeen Reglement.

Opzeggen?

Als u niet tevreden bent of uw lidmaatschap wilt beëindigen, neem dan contact met ons op.

We helpen u graag verder.

Neem contact op